Politika privatnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti[1], privredno društvo SUPERFOOD DOO BEOGRAD (Zvezdara) iz Beograda, ulica Narodnog Fronta br. 68, matični broj: 20392118, PIB: 105465635 dana 15.12.2022. godine, donosi sledeću:

                                                            POLITIKU PRIVATNOSTI

 1. UVODNE ODREDBE

 

  1. Ovim aktom (u daljem tekstu: Politika privatnosti) Korisnici se informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane vebsajta rukovaoca pod nazivom www.superfood.rs svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da vebsajt može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke, kako je dalje u tekstu propisano.
  2. Vebsajt koristi podatke Korisnika u skladu sa ovom Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje Korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa Politikom privatnosti.
  3. Korišćenjem usluga na vebsajtu, Korisnik izjavljuje da je pročitao, razumeo i prihvatio ovu Politiku privatnosti, odnosno da se saglasio sa prikupljanjem, obradom i dužinom čuvanja podataka na način kako je Politikom privatnosti propisano.
  4. Korisnik izjavljuje da je pre prihvata Politike privatnosti, pročitao, razumeo i prihvatio uslove iz dokumenta uslovi korišćenja koji se mogu pronaći na https://www.superfood.rs/uslovi-koriscenja (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).
  5. Vebsajt pod nazivom www.superfood.rs je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva SUPERFOOD DOO BEOGRAD (Zvezdara) iz Beograda, ulica Narodnog fronta br. 68, matični broj: 20392118, PIB: 105465635 (u daljem tekstu: Rukovalac);
  6. Politika privatnosti je sačinjena u skladu sa pravilima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, a na sve što nije regulisano Politikom privatnosti, primenjivaće se pravila Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike srbije, pri čemu u slučaju različitih rešenja odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije imaju prednost.
  7. Politika privatnosti može se menjati s vremena na vreme ažuriranjem ove stranice. Preporučljivo je da se ova stranica povremeno poseti kako biste imali uvid u promene.

 

 1.  ZNAČENJE POJMOVA

 

  1. Termini koji su korišćeni u ovoj Politici privatnosti imaju sledeća značenja:

 

 • RUKOVALAC – privredno društvo iz člana 1.5, koji obrađuje podatke o ličnosti;
 • USLUGA – onlajn prodaja zdravih proizvoda, organskih proizvoda, među kojima postoji veliki izbor pahuljica, musli, kaša; superhrana, suplemenata (dodataka ishrani); zrnastih proizvoda, mahunarki; šećera, zaslađivača; sušenog voća, orašastih plodova; namaza, putera, sireva; ostalih proizvoda; medicinskih biljaka; brašna, testenina, hlebova; kafa, čajeva, napitaka; ulja, sirća i preliva i drugih zdravih proizvoda (u daljem tekstu: Usluga);
 • KORISNIČKI NALOG – nalog koji se registruje unosom relevantnih podataka na vebsajtu Rukovaoca,  i  to korisničkog imena, ili e-mail adrese  i lozinke, a koji omogućava korisniku korišćenje vebsajta i Usluge na olakšan način i uz pogodnosti određene od strane Rukovaoca (u daljem tekstu: Korisnički nalog);
 • POSETILAC VEBSAJTA – lice koje pristupa vebsajtu Rukovaoca, unosom naziva u pretraživač ili klikom na link koji se nalazi u opisu profila koje Rukovalac ima na društvenim mrežama, a nije Registrovani korsnik, Kupac, Kupac koji izjavljuje reklamaciju, Primalac obaveštenja ili Pratilac na društvenim mrežama (u daljem tekstu: Posetilac vebsajta);
 • REGISTROVANI KORISNIK – punoletno fizičko lice koje je kreiralo Korisnički nalog kod Rukovaoca, odnosno na vebsajtu, na koji način unosi određene podatke o ličnosti (Registrovani korisnik);
 • KUPAC– punoletno fizičko lice koje je korisnik Usluge na vebsajtu Rukovaoca, a koje može biti i Registrovani korisnik (u daljem tekstu: Kupac);
 • KUPAC KOJI IZJAVLJUJE REKLAMACIJU – punoletno fizičko lice koje je poslalo reklamacioni zahtev Rukovaocu, a koje je prethodno izvršilo kupovinu proizvoda kod Rukovaoca (u daljem tekstu: Kupac koji izjavljuje reklamaciju);
 • PRIMALAC OBAVEŠTENJA – punoletno fizičko lice koje je dalo izričit pristanak da prima obaveštenja u vidu newsletter-a, odnosno obaveštavanja o novostima i pogodnostima koje nudi i pruža Rukovalac (u daljem tekstu: Primalac obaveštenja);
 • KORISNIK – zajednički naziv za Registrovanog korisnika, Kupca, Kupca koji izjavljuje reklamaciju,  Primaoca obaveštenja, Posetioca vebsajta (u prethodnom i daljem tekstu: Korisnik)
 • USLOVI KORIŠĆENJA - dokument kojim se reguliše ugovorni odnos između Rukovaoca i Korisnika, a kojim su propisani uslovi i pravila korišćenja vebsajta Rukovaoca, kao i prava i obaveze Korisnika prema Rukovaocu i uslugama koje Rukovalac pruža;
 • ZAKON - Zakon o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (Službeni glasnik RS broj 87 od 13. novembra 2018) (u daljem tekstu: Zakon);
 • GDPR - Opšta uredba o zaštiti podataka Evropske Unije (2016/679);
 • PRISTANAK je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje Korisnika, kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;
 • PODATAK O LIČNOSTI je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;
 • OBRADA PODATAKA O LIČNOSTI je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti Korisnika, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanje, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;
 • OBRAĐIVAČ je fizičko ili pravno lice, angažovano od strane Rukovaoca da u njegovo ime i za njegov račun obrađuje podatke o ličnosti Korisnika;
 • TREĆE LICE je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije Korisnik, Rukovalac ili Obrađivač, kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom Rukovaoca ili Obrađivača;
 • NADLEŽNI ORGANI su organi vlasti koji su nadležni za sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela, kao i gonjenje učinilaca krivičnih dela ili izvršenje krivičnih sankcija, uključujući i zaštitu i sprečavanje pretnji javnoj i nacionalnoj bezbednosti, kao i pravno lice koje je za vršenje prethodno nabrojanih poslova ovlašćeno zakonom;
 • POVERENIK ili NADZORNI ORGAN je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu Zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona i obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom.

 

 1. RUKOVALAC PODACIMA

 

  1. Rukovalac podacima je privredno društvo, bliže definisan članom 2.1. tačka 1, sa kontakt podacima kao u članu 16.
  2. Privredno društvo iz člana 3.1. u svojstvu rukovaoca odgovara za podatke o ličnosti prikupljene od Korisnika, na način i u obimu kako je ovim aktom i Zakonom predviđeno.
  3. Rukovalac preduzima potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i kako bi bio u mogućnosti to da predoči Korisnicima, uzimajući u obzir prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, kao i verovatnoću nastupanja rizika i nivo rizika za prava i slobode Korisnika.
  4. Podatak o tome ko od zaposlenih ili na drugi način angažovanih kod Rukovaoca ima pristup podacima o ličnosti, i ko je njihov administrator sadržani su u Evidenciji aktivnosti obrade iz člana 14.

 

 1. PODACI KORISNIKA KOJI SE PRIKUPLJAJU I OBRAĐUJU

 

  1. U cilju ispunjavanja prava i obaveza ustanovljenih u Uslovima korišćenja, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza, legitimnih interesa i razloga unapređenja, efikasnijeg i zakonitog rada Rukovaoca ili na osnovu datog pristanka Korisnika koji je dalje u tekstu detaljno objašnjen, Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti Korisnika.

 

i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Kupca:

 • email adresa;
 • ime i prezime;
 • ulica i broj stana;
 • grad;
 • poštanski broj;
 • broj telefona;
 • eventualni lični podaci uneti u polje „Beleška“;
 • IP adresa
 •  podaci prikupljeni od internet pretraživača
  1. Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Registrovanog korisnika:
 • E-mail adresa;
 • podaci prikupljeni od internet pretraživača;
 • lozinka (šifra).

 

  1. Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Kupca koji izjavljuje reklamaciju:
 • ime i prezime;
 • adresa;
 • broj telefona;
 • email adresa;
 • naziv i šifra proizvoda;
 • dan kupovine proizvoda;
 • naziv i adresa prodajnog mesta;
 • broj računa;
 • svojeručni potpis;
 • datum prijema reklamacije;
 • datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
 • broj potvrde o prijemu reklamacije;
 • količina proizvoda;
 • cena proizvoda;
 • zahtev iz reklamacije;
 • opis i razlog reklamacije;
 • odluka o odgovoru kupcu i datum dostavljanja odgovora;
 • ugovoreni primereni rok za rešavanje;
 • način i datum rešavanja reklamacije;
 • produženi rok za rešavanje reklamacije.
  1. Rukovalac prikuplja i obrađuje neki od sledećih podataka, odnosno sledeće podatke Primaoca obaveštenja:
 • email adresa.
  1. Posebne kategorije podataka o ličnosti:
 1. Rukovalac ne vrši obradu podataka koji se tiču rasnog ili etničkog porekla, političkog mišljenja, filozofskog uverenja, kao i obradu genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.
  1.  Podaci pribavljeni od internet pretraživača Korisnika – Cookies (Kolačići)
   1. U cilju unapređenja usluge na našoj veb stranici, i poboljšanju iskustva Korisnika prilikom pregledanja stranice, Rukovalac prikuplja podatke od internet pretraživača Korisnika odnosno Cookies (Kolačiće), u skladu sa https://www.superfood.rs/politika-kolacica,
   2.  

Podaci o vrsti konkretnog kolačića, nazivu, snabdevaču, svrsi prikupljanja, kao i vrsti i vremenu čuvanja podataka, i drugi podaci koji bi mogli biti od značaja za čuvanje podataka iz člana 4.7.1. kod Rukovaoca mogu se naći na adresi https://www.superfood.rs/politika-kolacica

 

 1. SVRHA I OSNOV OBRADE

 

  1. Podatke iz člana 4, Rukovalac obrađuje:

 

 • na osnovu potrebe za ostvarivanjem ugovornih prava i obaveza između Rukovaoca i Korisnika iz Uslova korišćenja, kako je Uslovima korišćenja i Zakonom propisano, u smislu člana 12, stav 1, tačka 2 Zakona;
 • na osnovu zakonske obaveze Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 3 Zakona;
 • na osnovu izričitog pristanka datog od strane Korisnika, koji ima zasebnu formu čijim prihvatanjem se saglasnost ima smatrati datom, u smislu člana 12, stav 1, tačka 1 Zakona;
 • na osnovu zakonske obaveze Rukovaoca u smislu člana 12, stav 1, tačka 3 Zakona, a u vezi sa članom 55. Zakona o zaštiti potrošača;
 • na osnovu legitimnog interesa u smislu člana 12, stav 1, tačka 6 Zakona;
 • po drugim Zakonom predviđenim osnovima prema kojima je Rukovalac obavezan da prikuplja, skladišti i obrađuje podatke Korisnika.

 

  1. Obradu podataka iz člana 4 Rukovalac vrši u sledeće svrhe:

 

 • ispunjavanja ugovornih obaveza Rukovaoca i Kupca (podaci iz člana 4.2.);
 • registracije Korisničkog naloga Registrovanog korisnika (podaci iz člana 4.3.)
 • ispunjavanja zakonskih obaveza Rukovaoca, za podatke u vezi Kupca koji izjavljuje reklamaciju (podaci iz člana 4.4.);
 • vođenja vansudskih sporova u skladu sa Zakonom, a u vezi sa pokrenutim vansudskim sporom od strane Kupca koji je izjavio reklamaciju i čiji je reklamacioni zahtev odbijen;
 • obaveštavanja Primaoca obaveštenja koji je dao izričit pristanak za slanje newsletter-a radi dobijanja informacija od strane Rukovaoca o promotivnim ponudama i drugim informacijama u vezi sa Uslugom Rukovaoca (podatak iz člana 4.5.);
 • kontaktiranje Kupca telefonskim putem u slučaju potrebe, na primer, radi potvrde ispravnosti unetih podatka, ne nalaženja Kupca na navedenoj adresi, iznenadne promene dostupnosti poručenog proizvoda na stanju Rukovaoca, raznih obaveštenja i slično; 
 • radi ispunjavanja zakonskih obaveza Rukovaoca;
 • u druge svrhe za koje je dat pristanak Korisnika, osim ukoliko je pristanak povučen u skladu sa Zakonom i ovom Politikom privatnosti;
 • u druge svrhe u skladu sa Zakonom.

 

  1. Obrada u druge svrhe

 

   1. Ako obrada u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni nije zasnovana na zakonu ili na pristanku lica na koje se podaci odnose, Rukovalac, uz poštovanje adekvatnih bezbednosnih mera, vrši procenu da li je ta druga svrha obrade u skladu sa svrhom obrade za koju su podaci prikupljeni, pri čemu posebno uzima u obzir:

 

 • da li postoji veza između svrhe za koju su podaci prikupljeni i druge svrhe nameravane obrade;
 • okolnosti u kojima su podaci prikupljeni, uključujući i odnos između Rukovaoca i Korisnika;
 • prirodu podataka;
 • moguće posledice dalje obrade za Korisnika.

 

  1. Rukovalac je dužan da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbedi da se uvek obrađuju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade, što se primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

 

 1. PRISTANAK

 

  1. Pristanak dat od strane Korisnika daje se u zasebnoj formi, sa jasnim i istaknutim naslovom „Pristanak“, ili drugim naslovom koji na nedvosmislen način ukazuje da je reč o pristanku na obradu podataka o ličnosti, a sadržina istog je opisana informisano, transparentno, razumljivo, dostupno, upotrebom jasnih i jednostavnih reči na način propisan Zakonom.
  2. Korisnik nije uslovljen davanjem pristanka da bi mu bila omogućena Usluga ili deo Usluge za koju pristanak nije neophodan da bi ista mogla biti obavljena te se isti ima smatrati dobrovoljnim, osim ako bez obrade za koju se pristanak traži nije moguće omogućiti Korisniku da ostvari svoje pravo.
  3. Korisnik ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka.
  4. Pristanak iz člana 6.1. može biti dat i u elektronskoj formi na način što će Korisnici prilikom korišćenja vebsajta Rukovaoca imati priliku da pročitaju tekst pristanka i u skladu sa članom 6 odluče da li isti da prihvate ili ne, klikom na određeno polje. Obrada koja se vrši na osnovu pristanka je obrada adrese e-pošte u cilju obaveštavanja o aktivnostima vebsajta Rukovaoca, pogodnostima koje nudi Rukovalac i direktnog oglašavanja, odnosno slanja newsletter-a, a pristanak na predmetnu obradu se daje elektronski na za to predviđenom polju, što je detaljnije pojašnjeno u okviru odeljka 7.

 

 

 1. OBAVEŠTENJE I NEWSLETTER

 

  1. Rukovalac šalje Primaocima obaveštenja newsletter, odnosno obaveštavanja o novostima i pogodnostima koje pruža Rukovalac, a sve na osnovu izričite saglasnosti Primaoca obaveštenja.
  2. Rukovalac na osnovu izričitog pristanka Primaoca obaveštenja obaveštava o novim proizvodima, akcijama i uslugama putem e-mail obaveštenja u svrhe omogućavanja zainteresovanim licima odnosno Primaocima obaveštenja da prvi saznaju za nove Usluge i pogodnosti koje nudi Rukovalac.
  3. Primalac obaveštenja ima pravo da se odjavi od daljeg obaveštavanja u svakom trenutku u vidu podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Odjava od daljeg obaveštavanja ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena pre podnošenja zahteva za obustavu prijema obaveštenja. Usled obaveštenja od strane Rukovaoca, Primaocu obaveštenja je na jasan način ponuđeno da u svakom trenutku može da se odjavi od primanja daljih obaveštenja. Odjava od obaveštenja je jasno naznačena odnosno predočena i deo je svakog novopristiglog obaveštenja koje Primalac obaveštenja primi kao svoju e-mail poštu.
  4. Prilikom popunjavanja registracionog formulara na sajtu Superfood d.o.o. online prodavnice (superfood.rs) Primalac prihvata i slaže se sa time da će Rukovalac odnosno administratori sajta koristiti lične podatke Primalaca za sledeće namene:
  5. Da kontaktiraju Primaoca, kao klijenta sajta;
  6. Radi obrađivanja porudžbina Primaoca;
  7. Da se Primaocu omogući pristup određenim takmičenjima, poklonima i ostalim promotivnim aktivnostima;
  8. Da se Primaocu pošalje nereklamna i administrativna obaveštenja (na primer promene na sajtu ili nalogu Primaoca);
  9. Slanje obaveštenja o ponudama, popustima ili drugim komercijalnim informacijama vezanim za Superfood d.o.o. online prodavnice (superfood.rs) ili neku treću stranu, sa kojom Superfood d.o.o. online prodavnice (superfood.rs) ima poslovnu saradnju.
  10. Rukovalac čuva lične podatke Primaoca kako bi Primaocu slao informacije o nalogu Primaoca na sajtu Superfood d.o.o. online prodavnice (superfood.rs), da može da Primaoca informiše o statusu porudžbina Primaoca kao i radi provere kvaliteta proizvoda i usluga koje Primalac koristi.
  11. U skladu sa članom 7.2. Primalac obaveštenja koji je pristao na obaveštavanje o novostima i pogodnostima, svoj opoziv pristanka može dati klikom na polje koje je namenjeno za odustanak od budućih obaveštenja o novostima i promotivnim ponudama Rukovaoca, kao i pismeno na e-mail adresu: info@superfood.rs ili office@superfood.rs

 

 1. PRAVA KORISNIKA PO OSNOVU ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

 

  1. Pravo da budu informisani i pravo na pristup informacijama:

 

   1. Rukovalac je obavezan da na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način, korišćenjem jasnih i jednostavnih reči, na zahtev Korisnika istom pruži sledeće informacije o:
 • identitetu i kontakt podacima Rukovaoca i zaposlenog ili na drugi način angažovanog lica kod Rukovaoca koji je nadležan za obradu;
 • svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu;
 • postojanju legitimnog interesa Rukovaoca ili treće strane, ako je osnov obrade legitimni interes;
 • primaocu, odnosno grupi primalaca podataka o ličnosti, ako oni postoje;
 • činjenici da Rukovalac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju;
 • roku čuvanja podataka o ličnosti ili, ako to nije moguće, o kriterijumima za njegovo određivanje;
 • postojanju prava da se od Rukovaoca zahteva pristup, ispravka ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, odnosno postojanju prava na ograničenje obrade, prava na prigovor, kao i prava na prenosivost podataka;
 • postojanju prava na opoziv pristanka u bilo koje vreme, kao i o tome da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva;
 • pravu da se podnese pritužba Povereniku;
 • tome da li je davanje podataka o ličnosti zakonska ili ugovorna obaveza ili je davanje podataka neophodan uslov za zaključenje ugovora, kao i o tome da li lice na koje se podaci odnose ima obavezu da da podatke o svojoj ličnosti i o mogućim posledicama ako se podaci ne daju;
 • postojanju automatizovanog donošenja odluka, uključujući profilisanje, ukoliko Rukovalac vrši takvu obradu.

 

   1. Na zahtev iz člana 8.1.1. Rukovalac mora odgovoriti u roku od 30 dana, s tim što taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje Rukovalac je dužan da obavesti Korisnika u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, a ako je Korisnik podneo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće.

 

  1.   Pravo na ispravku i dopunu

 

   1. Korisnik ima pravo da se njegovi netačni podaci o ličnosti isprave ukoliko je moguće bez odlaganja. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.
   2. Ukoliko je moguće ispravku izvršiti korekcijom, brisanjem i unosom drugačijih podataka od strane Korisnika isti će ispravku iz člana 8.2.1. izvršiti sam.
   3. Ukoliko Korisnik nije u mogućnosti da ispravku i dopunu izvrši na način iz člana 8.2.2. obratiće se sa zahtevom Rukovaocu.

 

  1. Pravo na brisanje

 

   1. Ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, Rukovalac je dužan da na zahtev Korisnika bez nepotrebnog odlaganja lične podatke iz člana 4, izbriše u sledećim slučajevima:
 • podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
 • Korisnik je opozvao pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
 • Korisnik je podneo prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose;
 • podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani;
 • podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca;
 • podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.

 

  1. Pravo na ograničavanje obrade

 

   1. Korisnici imaju pravo da od Rukovaoca traže ograničavanje obrade podataka koji se na njih odnose, ukoliko je obrada nezakonita, ukoliko se ukazuje na netačnost podataka ukoliko je podnet prigovor na obradu u skladu sa Zakonom, kao i iz drugih zakonskih razloga.

 

  1. Pravo na prigovor

 

   1. U zavisnosti od konkretnog slučaja i ukoliko smatra da je to opravdano Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti koja se vrši po osnovu pristanka, a Rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka Korisnika koji je podneo prigovor.
   2. Rukovalac nije dužan da prekine obradu na način iz člana 8.5.1. ukoliko je predočio Korisniku da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama tog Korisnika ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnih zahteva.

 

 1. SKLADIŠTENJE PODATAKA O LIČNOSTI KORISNIKA

 

  1. Podaci o ličnosti Korisnika navedeni u članu 4, a koji se prikupljaju preko vebsajta Rukovaoca pod nazivom www.superfood.rs, skladište se na serveru kompanije Contabo GmbH, sa sedištem u Minhenu, Nemačka.
  2. Podaci iz člana 9.1. obezbeđeni su SSL sertifikatom, dok je sva komunikacija preusmerena preko https protokola. Takođe se sprovode i automatski redovni backup-ovi. Server se redovno osvežava sa security update-ovima, ima instaliran firewall i druge uobičajene zaštite.
  3. Rukovalac za potrebe što boljeg funkcionisanja Vebsajta primenjuje Google analitiku preko koje se prikupljaju podaci navedeni u članu 4.7, a koji su zaštićeni u skladu sa politikom bezbenosti koju primenjuje kompanija Google Inc. o kojoj se više može pročitati na sledećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/7318509?hl=en.
  4. U slučaju promene lokacije za skladištenja podataka iz člana 9.1, Rukovalac će izvršiti izmenu i dopunu Politike privatnosti i istaći izmenjenu i dopunjenu verziju na vebsajtu.
  5. Skladištenje u pogledu svake pojedinačne kategorije podataka o ličnosti iz člana 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. i 4.7 detaljno je navedeno u okviru evidencije radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika kod Rukovaoca iz člana 14.

 

 1. PRISTUP PODACIMA OD STRANE TREĆIH LICA / OBRAĐIVAČI PODATAKA O LIČNOSTI

 

  1. Rukovalac je ovlašćen da za potrebe ispunjavanja obaveza iz Uslova korišćenja, obavljanja platnih transakcija, zakonskih obaveza, održavanja servisa, unapređenja njegovog rada, koristi usluge knjigovodstvenih agencija, programera, IT konsultanata i drugih spoljnih i internih saradnika, za čiji rad i rezultate odgovara u skladu sa Zakonom.
  2. Rukovalac garantuje da će Obrađivač primeniti potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere, tako da se obrada vrši u skladu sa Zakonom i da se obezbede adekvatna zaštita podataka o ličnosti Korisnika.
  3. U svrhu obezbeđivanja uslova iz člana 10.2. Rukovalac i Obrađivač mogu zaključiti ugovor o obradi podataka, koji će biti sastavni ili prateći deo osnovnog ugovora, i koji ugovor će između ostalog imati sve potrebne elemente predviđene Zakonom.
  4. Za potrebe ostvarenja svrhe iz člana 10.1. Rukovalac angažuje sledeće obrađivače:

 

 • Contabo GmbH
 • Aktiva p.r., Braće Jerković 121, Beograd - knjigovodstvena agencija
 • JP Pošta Srbije Beograd - Post Express
 • D EXPRESS DOO BEOGRAD - Daily Express
 • Yandex Delivery Serbia
 • GLS - General Logistics Systems Serbia d.o.o. 
 • AnArt Studio

 

 

 1. BEZBEDNOST PODATAKA

 

  1. Prilikom procene potrebnog nivoa uspostavljene bezbednosti podataka o ličnosti Rukovalac uzima u obzir i prati nivo tehnoloških dostignuća kao i troškove njihove primene, zatim prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade podataka  i na osnovu tih parametara procenjuje verovatnoću nastupanja rizika, odnosno potencijalnog nivoa rizika za prava i slobode Korisnika.
  2. U odnosu na okolnosti iz člana 11.1. Rukovalac sprovodi odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi se dostigao potreban nivo zaštite u odnosu na rizik od uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili prustpa podacima Korisnika.
  3. Prilikom slanja podataka Obrađivačima, Rukovalac je dužan da obezbedi siguran komunikacioni kanal kojim podaci putuju, kao i da se uveri da su podaci sigurno skladišteni uz obezbebeđene adekvatne sigurnosne standarde.
  4. Svi podaci o Korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Rukovaoca kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Rukovalac je odgovoran za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.
  5. Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Rukovaocu prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a Rukovaocu je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje ili razmena Korisnikovog imena i drugih podatak u bilo kojoj formi trećoj strani, osim ako je to banka ili nadležni državni organi.

 

 1. POSTUPAK U SLUČAJU UGROŽENOSTI ZAŠTITE PODATAKA

 

  1. Ukoliko dođe do ugroženosti podataka iz člana 4, bezbednosti iz člana 11, Rukovalac će preduzeti sve neophodne mere obaveštavanja i zaštite predviđene Zakonom, uključujući obaveštavanje nadležnog Nadzornog organa, kao i Korisnike ukoliko su ispunjeni uslovi iz Politike privatnosti i Zakona.
  2. U slučaju povrede podataka Rukovalac je dužan da o povredi prava na zaštitu podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava Korisnika obavesti Nadzorni organ bez nepotrebnog odlaganja, ili najkasnije u roku od 72 časa od saznanja za povredu. U slučaju nepostupanja u predmetnom roku Rukovalac će obrazložiti razloge za kašnjenje.
  3. Obaveštenje Rukovaoca Nadzornom organu iz člana 12.2. mora da sadrži najmanje sledeće informacije:
 • opis prirode povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući vrste podataka i približan broj Korisnika na koja se podaci te vrste odnose, kao i približan broj podataka o ličnosti čija je bezbednost povređena;
 • ime i kontakt podatke lica od koga se mogu dobiti podaci o povredi;
 • opis mogućih posledica povrede;
 • opis mera koje je Rukovalac preduzeo ili čije je preduzimanje predloženo u vezi sa povredom, uključujući i mere koje su preduzete u cilju umanjenja štetnih posledica.
  1. U slučaju povrede prava na zaštitu podataka o ličnosti, Rukovalac je dužan da o povredi podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica obavesti Korisnike.
  2. Obaveštenje Korisniku iz člana 12.4. mora na jasan i razumljiv način da opiše prirodu podataka i navede informacije iz člana 12.3.
  3. Rukovalac nije dužan da obavesti Korisnike u situaciji iz člana 12.4. ukoliko:

 

 • je preduzeo odgovarajuće tehničkei organizacione mere zaštite u odnosu na podatke o ličnosti čija je bezbednost povređena;
 • je naknadno preduzeo mere kojima je obezbedio da povreda podataka o ličnosti sa visokim rizikom za prava i slobode lica na koje se podaci odnose više ne može da proizvede posledice za to lice;
 • bi obaveštavanje lica na koje se podaci odnose predstavljalo nesrazmeran utrošak vremena i sredstava, u kom slučaju Rukovalac je dužan da putem javnog obaveštavanja ili na drugi delotvoran način obezbedi pružanje obaveštenja licu na koje se podaci odnose.
 1. Ukoliko Korisnik dođe do saznanja o bilo kom događaju koji je doveo ili može dovesti do ugroženosti njegovih ili podataka o ličnosti trećih lica, dužan je bez odlaganja da o tome obavesti Rukovaoca preko kontakata koji se nalaze u ovom dokumentu.

 

 1. VREME ČUVANJA PODATAKA I NJIHOVO BRISANJE

 

  1. Podaci iz člana 4 čuvaju se onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju se obrađuju, osim u slučaju kada je osnov prikupljanja ovih podataka saglasnost Korisnika.
  2. U slučaju iz člana 13.1. a gde je osnov prikupljanja podatka o Korisniku iz člana 4 njegova saglasnost, ovi podaci će se čuvati do opoziva date saglasnosti u skladu sa članom 6.3.
  3. Izuzetno od člana 13.2, Rukovalac neće pristupiti brisanju informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika, a koji nije izvršio svoje ugovorne obaveze prema Rukovaocu u vezi sa Uslugom, ili ukoliko Rukovalac prema važećim propisima ima pravo/obavezu da određene podatke o Korisniku čuva, ili ukoliko Rukovalac ima drugi legitimni interes, pri čemu će podatke čuvati u roku dok zakonska obaveza to nalaže, ali ne duže od zakonom propisanog roka za čuvanje podataka.
  4. Izuzetno od člana 13.1. Rukovalac će sačuvati podatke Primalaca obaveštenja koji su dali izričitu saglasnost za obrađivanje i čuvanje njihovih podataka u svrhe obaveštavanja o novostima i promotivnim ponudama, odnosno u svrhe slanja Newsletter-a.
  5. Vreme čuvanja u pogledu svake pojedinačne kategorije podataka o ličnosti iz člana 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. i 4.6. detaljno je navedeno u okviru evidencije radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika kod Rukovaoca iz člana 14.

 

 1. EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA  KOD RUKOVAOCA

 

  1. Rukovalac vodi evidenciju radnji obrade podataka o ličnosti Korisnika iz člana 4 ove Politike privatnosti, kao i evidenciju vansudskih sporova Kupaca koji su podneli reklamacioni zahtev, a čiji je zahtev odbijen.
  2. Evidencija se pored naziva i poslovnih podataka Rukovaoca, sastoji iz sledećih informacija: kategorija lica čiji se podaci obrađuju, kategorija podataka o ličnosti, svrha obrade, trećim licima kojima su podaci otkriveni, dužini čuvanja podataka, opis mera zaštite, formi u kojoj se podaci čuvaju.
  3. Evidencija iz člana 14.1. vodi se u elektronskom obliku i čuva se trajno, u skladu sa Zakonom.

 

 1.   PRENOS PODATAKA U DRUGE DRŽAVE I TREĆA LICA KOJA IMAJU PRISTUP PODATKU VAN TERITORIJE REPUBLIKE SRBIJE

 

 1. Rukovalac prenosi određene podatke o ličnosti Posetilaca u Saveznu Republiku Nemačku koja je članica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, koja se po tom osnovu nalazi na listi država koje imaju obezbeđen privremeni nivo zaštite podataka o ličnosti u okviru odluke Evropske unije.
 2. Podaci iz člana 4, se prenose i skladište na serverima hosting kompanije Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 München, Germany, a koji su zaštićeni u skladu sa politikom bezbednosti koju primenjuje prethodno pomenuta kompanija. Uvid u prethodno pomenuti dokument se može izvršiti putem sledećeg linka: Privacy Policy | Contabo
 3. Prenos podataka iz člana 4, Rukovalac vrši u svrhu obavljanja poslovne delatnosti.

 

 1. POVERENIK / NADZORNI ORGAN

 

  1. Nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.
  2. Rukovalac sarađuje sa Poverenikom u vršenju njegovih ovlašćenja, u skladu sa obavezama propisanim Zakonom.

 

 1. KONTAKT PODACI RUKOVAOCA

 

  1. U slučaju potrebe za tumačenjem odredbi Politike privatnosti, ostvarivanja prava Korisnika iz člana 4, kao i drugih Zakonom predviđenih pitanja, Korisnici se mogu obratiti Rukovaocu na sledeće kontakt podatke:

 

 • Poslovno ime Rukovaoca: SUPERFOOD DOO BEOGRAD (Zvezdara);
 • Adresa: Narodnog fronta br. 68, 11050 Beograd
 • Email Rukovaoca: office@superfood.rs
 • Telefon Rukovaoca: 063200034;
 • Radno vreme: od 8 do 15h

Radnim danom: Ponedeljak - Petak
                        Subota: Ne
                        Nedelja: Ne

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

 

  1. Prihvatom Politke privatnosti, odnosno pristupom ili registracijom Korisničkog naloga na vebsajtu Rukovaoca, Korisnik  potvrđuje da je pročitao i razumeo ovu Politiku privatnosti, kao i da je saglasan sa osnovima i svrhama obrade podataka, kako je ovim dokumentom propisano.
  2. Sve promene Politike privatnosti biće javno dostupne na za to predviđenom mestu na vebsajtu Rukovaoca, o čemu će Korisnici biti obavešteni putem istih sredstava komunikacija, na način da će im biti omogućeno da pročitaju novi dokument.

 

 1. PRAVO KOJE SE PRIMENJUJE I SUDSKA NADLEŽNOST

 

  1. Materijalno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti Korisnika a u vezi obrade od strane Rukovaoca je pravo Republike Srbije, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti kao i GDPR gde je primenljivo.
  2. Za upravne i sudske postupke, mesno su nadležni organi i nadležni sudovi Republike Srbije u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom ove države.

 

 

U Beogradu, za Rukovaoca:

15.12.2022. godine

 

 

[1] (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018)