Povrat i reklamacije

Uslovi ugovora za kupovinu robe na daljinu

Prodavac je dužan da potrošača (kupca) upozna sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o funkcionalnosti robe, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Potrošač nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacija, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti.

Odustajanje od ugovora o kupovini preko interneta

Ukoliko se proizvodi kupuju preko internet sajta Prodavca i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, pod uslovom da nije otvorio li oštetio originalnu ambalažu u koju su artikli upakovani, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac.

U slučaju narudžbe preko internet sajta, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba bude isporučena kupcu.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom da odustaje od kupovine robe koju može dati imejlom poslatim na imejl adresu veb prodavnice: office@superfood.rs, u kom slučaju ima pravo na povraćaj novca, pod uslovom da prethodno vrati Prodavcu robu sa neotvorenom i neoštećenom ambalažom, o svom trošku.

Ovde možete preuzeti 'Izjavu o odustajanju od ugovora' u PDF formatu:

Raskid ugovora o kupovini putem interneta

Kupac potpisivanjem ovog Ugovora potvrđuje da je od strane Prodavca upoznat sa osnovnim obeležjima robe (proizvoda) koju kupuje, o ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke i načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, o postojanju zakonske odgovornosti Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, o načinu izjavljivanja reklamacije, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima.
Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni zamenom robe, umanjenjem cene ili raskidom ugovora, koji podrazumeva povraćaj novca kupcu.

Postupak reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru u roku od jedne godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Prodavac mora da odovori na reklamaciju u roku od 8 dana.
Rok za rešavanje reklamacije je 15 dana.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u sledećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije naručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
 • ostali slučajevi u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeći način:

 1. Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu prodavca: office@superfood.rs

NAPOMENA: 

Reklamacije na primljenu količinu, odstupanja u vrsti proizvoda od poručenih, eventualna oštećenja ili na kvalitet proizvoda, kupci bi trebalo da pošalju što pre po prijemu pošiljke, odnosno najkasnije u roku od 3 dana od prijema paketa.

Potrebno je da reklamacija sadrži: identifikacione podatke o kupcu (ime i prezime, e-mail adresu koja je prijavljena prilikom porudžbine), identifikacioni broj porudžbine (broj porudžbine / računa), kao i detaljan opis u čemu se sastoji reklamacija.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada potrošač primi odgovor prodavca i počinje da teče iznova kada prodavac primi izjašnjenje potrošača na odgovor prodavca. Potrošač je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca. Smatraće se da potrošač nije saglasan sa predlogom prodavca ukoliko se ne izjasni u roku od tri dana.

U slučaju odbijanja reklamacije od strane prodavca, prodavac je:

 • dužan je da pruži odgovarajuće obaveštenje potrošaču u slučaju odbijanja reklamacije (obrazloženje prodavca u slučaju neprihvatanja reklamacije)
 • dužan je da potrošača sveobuhvatno obavesti o mogućnosti rešavanja spora vansudskim putem, kao i o nadležnim telima za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacije potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno da saopšti broj pod kojim je zavedene njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Ukoliko je potrošač za kupljeni proizvod dobio garanciju i ako se reklamacija izjavljuje nakon proteka 2 godine od dana kupovine, potrošač je dužan da reklamaciju izjavi davaocu garancije.

Povraćaj novca

Potrošač ima pravo da zahteva povraćaj novca koji je platio prilikom preuzimanja robe poslane pouzećem u dva slučaja:

 • Ako odustane od kupovine robe u roku od 14 dana od prijema robe i vrati robu prodavcu u neotvorenoj i neoštećenoj ambalaži
 • Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru

U slučaju da Potrošač zahteva povraćaj novca koji je platio u gotovini prilikom isporuke a zbog nesaobraznosti robe ugovoru, odgovarajuća suma će mu biti uplaćena na tekući račun koji kupac/potrošač navede u svom zahtevu, nakon što Kupac dostavi Prodavcu neispravnu robu ili dostavi dokaz da je roba neispravna, tj. nesaobrazna ugovoru.

Postupak za povraćaj robe

Prodavac će odobriti povratak robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije imejlom, na imejl adresu prodavca, sa instrukcijama za povrat robe. Troškove transporta snosi kupac. Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda. 

U slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, potrošač može da pošalje robu o trošku trgovca kurirskom službom Daily Express doo sa kojom imamo ugovorni odnos.

Zamena robe

U slučaju da se zamena za neki drugi artikal dešava u period od 7 dana od dana kupovine, Prodavac će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije e-mailom, pismeno, sa instrukcijama za povrat robe. Troškove transporta snosi kupac.

Uz proizvod obavezno pošaljite i neoštećenu ambalažu proizvoda.

Vikendom i praznicima, naručivanje je moguće samo online (putem internet prodavnice).

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies .

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;

 • za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
 • na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
 • na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
 • u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.